Media

(EP.2) คนไทยไม่น้อยหน้าใคร..ประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอรต์ไทย THE LEGEND BY SUNOCO

(EP.2) คนไทยไม่น้อยหน้าใคร..ประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอรต์ไทย THE LEGEND BY SUNOCO หาดูที่ไหนอีก..ไม่ได้แล้ว วีดีโอ ประวัติศาสตร์ ของ มอเตอร์สปอร์ตเมืองไทย ของ คุณเกรียงไกร ลิ้มนันทรักษ์ กับ คุณประเสริฐ อภิปุญญา ที่จะมาเล่าเรื่องในยุค “Golden ERA” ว่าการแข่งขันรถยนต์ของทั้งสอง...

Media, 1 มีนาคม 2022
  There are no comments to display.
 • Category:
  XO Autosport
  Uploaded By:
  Media
  Date:
  1 มีนาคม 2022
  View Count:
  500
  Comment Count:
  0