เจริญเฮดเดอร์ -:- เฮดเดอร์ ช่วงล่าง ท่ออินเตอร์ โบออพ อินเทค ฯลฯ ( สุขุมวิท 50 )

การสนทนาใน 'Engines & Performance parts' เริ่มโดย charoenheader, 23 พฤศจิกายน 2005

< Previous Thread | Next Thread >
 1. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  เ จ ริ ญ เ ฮ ด เ ด อ ร์


  ร้ า น เ ปิ ด วั น จั น ท ร์ - วั น เ ส า ร์ เ ว ล า 8 : 0 0 น. ติ ด ต่ อ ที่ พี่ ท อ ม 0 8 1 - 6 3 6 - 2 3 0 0

  ถ้ า จ ะ ม า น อ ก เ ว ล า ทำ ก า ร ก รุ ณ า โ ท ร ม า นั ด ก่ อ น ล่ ว ง ห น้ า ค รั บ

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


  1. ท่ อ มู เ ก น ร า ค า 6 0 0 0 บ า ท ( New )

  2. H Y P E R 4 “ ร า ค า 2 0 0 0 บ า ท / 4.5“ ร า ค า 2 5 0 0 บ า ท / 5“ ร า ค า 3 0 0 0 บ า ท / 6" ร า ค า 3,500 บ า ท / 7 " ร า ค า 4,000 บ า ท ( New )

  3. R A I N B O W H Y P E R 4 .“ ร า ค า 2 5 0 0 บ า ท / 4.5" 3,000 บาท /5 " ร า ค า 3 5 0 0 บ า ท / 6" ร า ค า 4 , 0 0 0 บ า ท( New )

  4. G O L D H Y P E R ร า ค า 2 8 0 0 บ า ท ( New )

  5. H e a d e r S t a i n l e s s H o n d a C i v i c ปี 9 3 - 9 6 ร า ค า 7 5 0 0 บ า ท ( New )

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  6. H O N D A R E B E L F O R M O T O R C Y C L E ร า ค า 3 0 0 0 บ า ท ( New )

  7. บู ช หู แ ห น บ ยู ริ เ ท น สำ ห รั บ ร ถ ก ะ บ ะ 1 ชุ ด

  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 8 ตั ว ร า ค า 6 0 0 บ า ท // 1 ชุ ด ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1 2 ตั ว ร า ค า 1 2 0 0 บ า ท ( New )

  8. ท่ อ พั ก มิ ต ซู ผ่ า จ า ก โ ร ง ง า น ร า ค า 1 , 3 0 0 บ า ท ( New )

  9. ข้ อ อ่ อ น ล ว ด ถั ก ส แ ต น เ ล ส สำ ห รั บ ยื ด ห ยุ่ น ท่ อ ไ อ เ สี ย

  ทุ ก ข น า ด ทุ ก รุ่ น จ า ก ญี่ ปุ่ น ร า ค า 1 , 2 0 0 - 3 , 5 0 0 บ า ท ( New )

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


  10. ท่ อ แ ค ต ต า ไ ล ติ ค โ ต โ ย ต า แ ล ะ ทุ ก รุ่ น มี จำ น ว น จำ กั ด ร า ค า 5 0 0 0 บ า ท ( New )

  11. เ ข า ค ว า ย เ ห ล็ ก ห ล่ อ สำ ห รั บ ติ ด ตั้ ง เ ท อ ร์ โ บ อิ ซู ซุ ร า ค า 2 0 0 0 บ า ท ( สภาพ 80 % )

  12.เ ห ล็ ก ค้ำ โ ช้ ค ( ส ต รั ท บ า ร์ ) มิ ต ซู บิ ชิ แ ล น เ ซ อ ร์ ท้ า ย เ บ น ซ์ ,

  E - C A R ปี 9 2 - 9 5 แ ล ะ โ ต โ ย ต า โ ค โ ล ล่ า A E 90 -111 ร า ค า 1 2 0 0 บ า ท ( New )

  13. เ ดิ น ท่ อ อิ น เ ต อ ร์ ส แ ต น เ ล ส ท่ อ ก ร อ ง เ ป ลื อ ย ป า ก แ ต ร์ ใ ห ญ่ 6 นิ้ ว แ ล ะ ท่ อ ก ร อ ง เ ป ลื อ ย ป า ก ธ ร ร ม ด า 3 นิ้ ว


  บ ริ ก า ร ติ ด ตั้ ง โ บ อ อ ฟ แ ล ะ มี ส า ย แ ว ค คั่ ม

  ข น า ด 4 - 6 ม ม. สี ฟ้ า แ ล ะ ท่ อ ย า ง ทุ ก ข น า ด

  สำ ห รั บ ท่ อ อิ น เ ต อ ร์ ยี่ ห้ อ V - T E C H สี ฟ้ า ท่ อ ไ ม่ เ ง า ไ ม่ คิ ด เ งิ น !


  14.ก ร อ ง เ ป ลื อ ย H U R R I C A N E ร า ค า เ ริ่ ม ต้ น ที่ 5 0 0 -1 , 2 0 0 บ า ท

  15. ท่ อ ย า ง อิ น เ ต อ ร์ คู ล เ ล อ ร์ แ ล ะ ท่ อ ย า ง อ า ก า ศ V - T E C H สี ฟ้ า ร า ค า 3 5 0 - 5 0 0 บ า ท

  16.ห ม้ อ พั ก ส แ ต น เ ล ส ท่ อ สู ต ร เ งี ย บ แ ต่ แ ร ง สู ต ร ท่ อ คู่ ท ร ง A M G
  สำ ห รั บ HONDA เ กี ย ร์ A U T O ทุ ก รุ่ น ( New ) ร า ค า 5 , 0 0 0 บ า ท

  17.ท่ อ สู ต ร T O Y O T A Y A R I S ส า ม า ร ถ ติ ด ตั้ ง เ อ ง ไ ด้ ทำ จ า ก ส แ ต น เ ล ส
  ร า ค า 5, 0 0 0 บ า ท ท่ อ ผ่ า น ก าร เ ท ส ต์ แ ร ง ม้ า เ รี ย บร้ อ ย แ ล้ ว


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ท่อ MUGEN
  [​IMG]

  ท่อ HYPER
  [​IMG]

  HEADER STAINLESS HONDA CIVIC
  [​IMG]

  บูชหูแหนบยูริเทน สำหรับรถกะบะ 1 ชุด ประกอบด้วย 8 ตัว 600 บาท และ 1 ชุด ประกอบด้วย 12 ตัว 1200 บาท (ของใหม่)
  [​IMG]

  ผลงานรถซูปปร้า
  [​IMG]
   
  Nach Tonic ถูกใจสิ่งนี้
 2. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  RAINBOW HYPER ,ท่อสูตรสําหรับเกียร์ AUTO

  JAZZ/VIOS/CEDIA/CIVIC มีเเบบไส้ตรงเสียงดุ/เเบบไส้เยื้องเสียงเงียบเเบบนุ่มๆ

  ใช้ใยเหล็กทนความร้อนสูงแทนใยแก้ว  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ช่างสมรกำลังติดตั้งบูชหูแหนบยูริเทนให้กับรถ NISSAN BIG-M
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 3. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  มีรูปค้ำโช้คของ E-CAR 92-98


  ราคา 1,200 บาท

  [​IMG]

  เดินท่ออินเตอร์คูลเลอร์ใน NISSAN BIG-M รถเก่าก็รักที่จะแรง
  [​IMG]

  ของในร้าน
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 4. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  งาน ๆ ๆ
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 5. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  ท่อสูตร honda AMG ปลายคู่


  1.เป็นท่อสเเตนเลสทั้งใบ
  2.ระบบไส้เป็นไส้เยื้อง 3 ไส้
  3.ใช้ใยหินทนความร้อนสูง
  4.เสียงนุ่มกว่าท่อไส้ตรงhyper.
  5.เป็นท่อเข้า 1 ออก 2  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ท่อ inter intake 3" ใน cefiro
  [​IMG]

  เดินท่อสแตนเลสทั้งชุด พร้อมพักสูตรใบกลาง Diameter 2 นิ้วครึ่ง ในเบนส์
  [​IMG]

  [​IMG]

  ขั้นตอนในการผ่าซ่อมไส้ท่อเก่าญี่ปุ่นโดยจะเปลี่ยนเป็นใยเหล็กและไส้ตะแกรงสแตนเลส
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 6. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  การตี 4-2-1 กับ 4-1 ขึ้นอยู่กับการจัดวางหม้อพัก และขึ้นอยู่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้

  เครื่องโมดิฟายด์อะไรมาบ้าง

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 7. cha cha3

  cha cha3 Guest

  0
  0
  0
  mazda3 เครื่อง1.6 เกียร์ออโต้ ทำท่อยังไงได้บ้างครับเอาแบบไม่ดังนะครับ
   
 8. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  เปลี่ยนพักกลาง,พักท้ายสแตนเลส ท่อสูตรสำหรับเกียร์ออโต้ ความดังมาตรฐาน 96 DB

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 9. cha cha3

  cha cha3 Guest

  0
  0
  0
  mazda3 1.6 auto เปลี่ยนแค่พักกลางอย่างเดียวเห็นผลเลยใช่ไหมครับคือผมต้องการให้ดูเหมือนเดิมที่สุด คงไม่ถึงกับเปลี่ยนพักปลายหรอกครับ เรื่องเสียงนี่เงียบเหมือนเดิมไหม ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
   
 10. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  ท่อ missile ใส่แทนหม้อพักกลางของเดิมเพื่อเพิ่มอัตราเร่งราคา 2,500 บาท พร้อมติดตั้ง
   
 11. naa.eg

  naa.eg New Member Member

  10
  0
  0
  ไส้หม้อพักกลางรถ civic 4d ปี92 ของผมมันหักครับ ค่าซ่อมประมาณเท่าไรครับ
   
 12. คนโง่

  คนโง่ New Member VIP

  213
  16
  0
  พี่ครับรับทำเเผ่นรูๆที่ยึดระหว่างโรบาร์กันตัวรถ(เสาA)หรือเปล่าครับ ถ้ารับราคาเท่าไหร่

  พี่ครับรับทำเเผ่นรูๆที่ยึดระหว่างโรบาร์กันตัวรถ(เสาA)หรือเปล่าครับ ถ้ารับราคาเท่าไหร่ครับ ผมมีโรบาร์อยู่เเล้ว วันเดี๋ยวเสร็จไหมครับ


  [​IMG]
   
 13. skylinetao

  skylinetao New Member Member

  1
  0
  0
  ร้านนี้ ทำดีจริงครับ ผมเคยทำมาแล้ว คุยง่าย.....เดี๋ยวรถผมทำ..ซันลูป... เสร็จจะเข้าไป ทำท่อนะพี่ทอม....เต๋า........เซฟิโร่..
   
 14. คนโง่

  คนโง่ New Member VIP

  213
  16
  0
 15. TD 25 TI

  TD 25 TI Guest

  0
  0
  0
  ไปทำมาแล้วเมื่อวาน เดินท่ออินเทค พร้อมตีกล่องปิด งานดีมากๆครับ คุณ TOM ก็เป็นกันเองดี ช่างก็ใจดีครับ (รถนิสสัน TD25Ti 4WD )
   
 16. iamjc

  iamjc New Member Member

  56
  5
  0
  พี่ทอมครับ หม้อพักใบปลายเนี่ยถ้าใส้มันพังใส้ล้มหรืออะไรก็ตาม ซ่อมได้ไม๊ ชอบทรงมันมากหาซื้อยากเพราะเด๋วนี้เป็น ท่อไฮเปอร์หมดแล้ว ถ้าซ่อมได้เท่าไหร่ นานมั๊ย จะได้รีบเข้าไปทำ
   
 17. cefthai

  cefthai Guest

  0
  0
  0
  ท่อไอเสีย

  พี่ทอมครับ เมื่อวันที่ 12/9/48 ผมโทรไปคุยกับพี่เรื่องท่อนะครับ รบกวนพี่ทอมช่วยแจงรายละเอียดได้ไหม ในส่วนของเรื่องจัดชุดนะครับ เห็นพี่บอกว่ามีท่อ แคท+ พักพร้อมปลาย ถ้าเป็น Nitto จะแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นปลายของร้านพี่ก็อีกราคาหนึ่ง ถ้าสะดวกช่วยตอบด้วยจะได้ขอเงินพ่อถูก
   
 18. iamjc

  iamjc New Member Member

  56
  5
  0
  เข้ามาอัพได้ไหงม่ายตอบอ่า
   
 19. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  ซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ แบบเดิม 700-1000 บาท ( ไส้ตรง )

  แบบไส้เกลียว missile 1500 บาท
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 พฤษภาคม 2007
 20. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  รายละเอียดแจงทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว
   
 21. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  ถ้ามีแบบมาก็ทำได้ แล้วตัวรูๆทำไปเพื่ออะไร มีประโยชน์อะไรคะ
   
 22. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  ซ่อมได้ จะเอาเป็นไส้เหล็กหรือเลสก็ได้ ใยแก้วมีให้เลือก 3 แบบ เช่น ใยหิน,เหล็ก,สแตนเลส วันเดียวเสร็จ
   
 23. けん.

  けん. Guest

  0
  0
  0
  มีเฮดเดอร์เหล็ก 4JH1-T Dmax3.0di ไหมครับ

  มีเฮดเดอร์เหล็ก 4JH1-T Dmax3.0di ไหมครับเท่าไหร่ต้องการเน้นต้นดีๆปลายไหลหน่อยๆครับพักกลางต้องแปลงไหมแนะนำหน่อยครับ
  แล้วอยากเดินชุดท่อสแตนเลสใส่กรองเปลือยด้วยเท่าไหร่ครับ
  เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่ครับจะได้เซ็ทงบเข้าไปทำครับ
  ขอบคุณครับ
   
 24. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8
  ชุดกองเปลืองสแตนเลสประมาณ 3,000-3,500 บาทพร้อมท่อยางซิลิโคน V-TECH+กรองเปลือย


  ท่อสูตร D-MAX ราคา 2,500 บาท


  ส่วนเฮดเดอร์ไม่ต้องใช้เพราะรถคุณเป็นเทอร์โบอยู่แล้ว
   
 25. eno_shilif

  eno_shilif New Member Member

  22
  1
  0
  มีเฮดเลสd15bมั้ยอ่ะครับ 4-2-1 ราคาเท่าไหร่
   
 26. charoenheader

  charoenheader Member Ads

  74
  5
  8


  7,000 บาทถอดแยกชิ้นได้ 2 ชิ้น พร้อมฝังออกซิเจนเซนเซอร์ให้เรียบร้อย
   
 27. PhoEniX

  PhoEniX New Member Member

  21
  0
  0
  มาอัพให้ครับว่าเเต่ที่ร้านมีท่อทรง Spoon N1บ้างไหมครับ
  ถ้ามีราคาเท่าไรเหรอครับ ขอบคุณครับ
   
 28. Iamsam

  Iamsam New Member Member

  0
  0
  0
  ท่อทรง Mugen Silencer เป็นงาน Copy จากของแท้ทั้งดุ้นเลยหรือเปล่าครับ กำลังหาท่อใส่ Honda New CIVIC 06 รุ่น 2.0 ราคาเท่าไหร่ แล้วราคานี้รวมเดินท่อไปยังหน้าแป้น เลยหรือเปล่าครับ (อยากเก็บท่อเก่าไว้ครับ)

  ขอถามครับว่า ที่ร้านเคยลงHeader ลงเครื่อง HONDA "K20Z2" (2.0) บ้างหรือยังครับ


  ขอบคุณครับ
   
 29. Iamsam

  Iamsam New Member Member

  0
  0
  0
  รอคำตอบอยู่ครับ
   
 30. JanimaL

  JanimaL New Member Moderator

  140
  1
  0
  ของ E28 เท่าไรครับ ขอราคาหน่อย
   
< Previous Thread | Next Thread >

ผู้ใช้งานที่ได้อ่านหัวข้อนี้ (ทั้งหมด: 1)

แบ่งปันหน้านี้